Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL

Název internetového obchodu: https://diamant-eshop.cz/

Provozovatel internetového obchodu: společnost OPTIMA DIAMANT, spol. s r.o., vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 21784. IČ: 25848275, DIČ: CZ25848275

Sídlo provozovatele: Dr. Martínka 1656/2., Ostrava-Hrabůvka, 700 30

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je výše uvedená společnost OPTIMA DIAMANT spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“), která je provozovatelem internetových stránek www.diamant.cz a https://diamant-eshop.cz/ a na straně druhé je fyzická popř. právnická osoba neboli kupující (dále jen „Kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Odkaz na OP obdrží Kupující v příloze potvrzení o uzavření kupní smlouvy na Kupujícím zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje ze smlouvy obdrží Kupující při odeslání zboží Prodávajícím (elektronický daňový doklad), nebo při převzetí zboží (tištěný doklad). Prodávající zaručuje, že zaslaný odkaz bude permanentně funkční a bude odkazovat na OP účinné v době prodeje.

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy zboží),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím předmětu plnění (zboží) Kupujícím od Prodávajícího,

c) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle způsobu úhrady;

e) Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí Kupující zaslat Prodávajícímu na adresu OPTIMA DIAMANT, spol. s r.o., Dr. Martínka 1656/2., Ostrava-Hrabůvka, 700 30. K tomu doporučujeme využít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy;
f) v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (například pomocí internetu), náklady za navrácení zboží, jen pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

g) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena po dobu pěti let v elektronickém archivu Prodávajícího a v případě potřeby bude Kupujícímu zpřístupněna;

h) v případě stížnosti Kupujícího může tuto stížnost uplatnit na adrese OPTIMA DIAMANT, spol. s r.o., Dr. Martínka 1656/2., Ostrava-Hrabůvka, 700 30.

III. NÁKUP ZBOŽÍ V E-SHOPU

1. Obecná ustanovení

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“) na internetových stránkách https://diamant-eshop.cz/

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které si hradí Kupující sám.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

2. Objednávání, uzavření kupní smlouvy

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístnění nabízeného zboží Prodávajícím na internetové stránky – do internetového obchodu.

V detailním náhledu vybraného produktu jsou popsány vlastnosti a cena šperku. Klepnutím na tlačítko Vložit do košíku se produkt automaticky vloží do Košíku a Kupujícímu se zobrazí Náhled košíku. V nákupním košíku je náhled na všechny vybrané produkty, včetně ceny za položku a celkové ceny za nákup. Nákupní košík dále slouží k úpravě množství vybraného zboží. Jednotlivé položky je možno ze seznamu jednoduše smazat (odstranit) klepnutím na tlačítko odstranit-modrý křížek na pravé straně.

Z košíku je možno přejít k dalšímu nákupu klepnutím na tlačítko Zpět do obchodu nebo je možno přejít k dalšímu kroku k vytvoření objednávky klepnutím na tlačítko Pokračovat, kde kupující zvolí způsob dodání a preferovaný způsob platby. Následným stisknutím tlačítka Pokračovat se Kupujícímu zobrazí stránka pro Vyplnění objednávky, kde je nutné vyplnit údaje o Kupujícím (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa) případně vyplnit Poznámku k objednávce. Způsob doručení je pro všechny zákazníky jednotný, a to prostřednictvím České pošty a jejích produktů v nabídce na stránce, případně je možný osobní odběr ve značkové prodejně DIAMANT.CZ v Ostravě. Následuje finální kontrola objednávky, včetně všech objednaných položek a adresy pro doručení zásilky. Posledním krokem je závazné odeslání objednávky klepnutím na tlačítko Potvrdit. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP. Tímto momentem je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Následně je Kupující v případě, že zvolil jako typ platby za zboží „Platbu kartou“ přesměrován na platební bránu, jejímž prostřednictvím je možné zboží uhradit. EET ( elektronickou evidenci tržeb ) v tomto případě zajišťuje platební brána ČSOB.

V průběhu procesu objednávání zboží je až do odeslání objednávky proces objednávání vždy vratný, tzn. Kupující má vždy možnost upravovat množství a druh zboží v Košíku, včetně svých údajů pro úspěšné vyřízení objednávky nebo pokračovat dále v objednávce.

Uzavření kupní smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email (potvrzení o uzavření kupní smlouvy). Přílohou tohoto potvrzení je i text kupní smlouvy (přijaté objednávky) a odkaz na aktuální znění OP Prodávajícího. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouva (dále i jen „smlouva“) je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva (objednávka) je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a vyřešení všech případných vztahů s koupí souvisejících. Kupujícímu bude archivovaná smlouva zpřístupněna kdykoliv na jeho žádost. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně a jasně popsán.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Kupujícímu kupní cenu.

Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu se smlouvou.

Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu v momentě, kdy Kupujícímu předá zboží dopravce.

Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží bude při předání zabaleno.

Zboží je považované za vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiného než objednaného zboží.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se taková vada projeví až později.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží od přepravce.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

Zvláštní případ odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy nebo její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí, zboží není momentálně k dispozici nebo se nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka bezprostředně převedena zpět na účet, ze kterého byla uhrazena, nebo mu bude vrácena jiným mezi stranami dohodnutým způsobem.

IV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již v okamžiku převzetí od přepravce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, nejpozději však v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, to se však netýká:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Diamanty a barevné drahé kameny jsou přírodní produkty s charakteristickým přírodním zabarvením, které se navíc může měnit při odlišném světle. Drobné odchylky v jejich zabarvení nelze považovat za vadu zboží. Není-li kupující s barvou kamenů v zakoupených špercích spokojen, může využít možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, viz bod VI. OP.

V oznámení vady zboží, které je třeba učinit vůči Prodávajícímu v listinné podobě -korespondenčně zásilkou odeslanou na adresu Prodávajícího OPTIMA DIAMANT, spol. s r.o., Dr. Martínka 1656/2., Ostrava-Hrabůvka, 700 30, musí Kupující uvést co nejpřesnější nezaměnitelnou specifikaci vady. Současně nebo bez zbytečného odkladu poté Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti za vady (viz čl. V. níže) si zvolil, a to stejným způsobem. Provedenou volbu práva nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Není-li v těchto OP uvedeno jinak, platí pro úpravu odpovědnosti za vady a následky vadného plnění příslušná ustanovení občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. v platném znění).

V. NÁSLEDKY VADNÉHO PLNĚNÍ

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou zboží;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Je-li zboží vadné a takovou vadu lze považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího zboží původně dodané.

Kupující musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pokud tak neučiní a dojde k soudnímu sporu, soud Kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu vadného plnění ani nemůže požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady;

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Má-li zboží vadu, za kterou Prodávající odpovídá, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží již použité, má Kupující z povahy věci místo práva na výměnu zboží (dodání nového zboží) jen právo na přiměřenou slevu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím bez uvedení důvodu

Podrobný návod – Jak na to

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, v této lhůtě stačí odstoupení odeslat. Lhůta podle věty druhé běží ode dne převzetí zboží.

Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, a to korespondenčním způsobem na adresu OPTIMA DIAMANT, spol. s r.o., Dr. Martínka 1656/2., Ostrava-Hrabůvka, 700 30. Do zásilky vložte kopii faktury a vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží je povinen Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu v jakém zboží převzal.

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Prodávající souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pokud při původním dodání zboží došlo k dodání zboží Kupujícímu zdarma, Prodávající Kupujícímu náklady dodání nevrací.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá (vrátí).

Ustanovení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Ustanovení o odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu ve lhůtě 14 dnů se nevztahuje na šperky vyrobené či upravené na přání Kupujícího.

2. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Od smlouvy lze odstoupit i v dalších případech, v takových případech však musí být odstoupení odůvodněno. Některé takové případy byly již uvedeny výše, např. v souvislosti s vadami zboží. Zásadně platí, že poruší-li kterákoliv strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Jednotlivé případy, kdy lze od smlouvy odstoupit, i následky odstoupení, není-li v těchto OP uvedeno jinak, se řídí platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

Odstoupení musí být z důvodu prokazatelnosti učiněno korespondenčně, datováno, podepsáno, a odesláno na adresu druhé smluvní strany. Účinky odstoupení nastávají dojitím odstoupení druhé smluvní straně.

VII. PŘEPRAVA ZBOŽÍ, POŠTOVNÉ, BALNÉ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Přeprava, poštovné a balné

Šperky OPTIMA DIAMANT jsou přepravovány společností ČESKÁ POŠTA a doručovány zpravidla následující pracovní den (týká se území ČR).Šperky OPTIMA DIAMANT jsou vloženy do dárkového balení a bezpečně zabaleny ve speciálních obálkách distribuovaných Českou poštou pro tzv. Cenné psaní. Zásilky větších rozměrů jsou posílány jako Cenný balík. Zásilky jsou pojištěny proti ztrátě a krádeži.

Ceny poštovného jsou uvedeny při objednávání zboží jednotlivě vždy podle výše uvedené ceny zásilky a výše pojištění.

Informace o dodání nebo stavu Vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky k přepravě. Číslo Vaší zásilky Vám sdělíme sms zprávou na Vámi uvedený telefon a e-mailem.

Informace o pohybu zásilky je možno získat dvěma způsoby:

  • Sledujte zásilku v systému služby České pošty https://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka

  • Nemáte-li přístup na internet, kontaktujte telefonní linku České pošty 954 40 66 99

 

Podle výše uvedené ceny zásilky pracovník České pošty zásilku buď doručí osobně na Vámi uvedenou adresu nebo adresáta vyrozumí o uložení zásilky na jeho dodací poště formou sms. Z tohoto důvodu je vhodné zadat při objednávání Vaše telefonní číslo.

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky odesílatelem

Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Tato doplňková služba umožňuje, aby si odesílatel lhůtu pro vyzvednutí zásilky prodloužil na jeden měsíc. Prodloužit si lhůtu pro vyzvednutí zásilky může také adresát, ale jen v případě, že toto odesílatel předem nevyloučil.

 

Postup při přebírání zásilky

  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

  • Podle podmínek dopravce nelze zásilku před zaplacením rozbalit a překontrolovat.

  • Po rozbalení je nutné zboží pečlivě zkontrolovat, zda není poškozeno a objeví-li se závada, ihned nás kontaktovat.

2. Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  2. v hotovosti na výdejnách prodávajícího;

  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

  4. bezhotovostně platební kartou;

  5. bezhotovostně prostřednictvím platební brány ČSOB v internetovém prostředí.

U zboží vyráběného nebo upravovaného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 30% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná, tj. dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy, tato částka náleží (zůstává) Prodávajícímu na náhradu nákladů spojených se zakázkovou výrobou.

Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu smlouvu (vytištěnou objednávku), která ovšem neslouží jako daňový doklad, a daňový doklad (tištěný doklad).

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“), případně telefonní číslo, chce-li být informován doručovací službou o čase doručení zásilky.

Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující může kdykoliv svůj souhlas odvolat, vyjma případu, kdy souhlas není nutný (zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy – práv a povinností ze smlouvy) a to písemně na adrese OPTIMA DIAMANT, spol. s r.o., Dr. Martínka 1656/2., Ostrava-Hrabůvka, 700 30. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující potvrzuje, že Prodávajícímu poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů (tam kde je souhlasu třeba).

Prodávající si vyhrazuje právo na jakékoliv použití popisků a fotografií nebo jiných materiálů umístěných v jeho internetovém obchodě OPTIMA DIAMANT, respektive https://diamant-eshop.cz/. Je striktně zakázáno kopírování, distribuce či jiné použití takových materiálů (popisků, fotografií a jiných materiálů) na jiných internetových stránkách než www.diamant.cz bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě, že je nákup možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující má rovněž možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

X. ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud nebudete s našimi službami spokojeni, obraťte se na nás na emailové adrese: optima@diamant.cz Pokud by se nám nepodařilo vyřešit vzájemný spor touto cestou, máte zákonnou možnost obrátit se s žádostí o urovnání sporu na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Tím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce je také kontrolním orgánem, na který se můžete obrátit s mimosoudní stížností. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti a spotřebitelské spory způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Pokud se spor nevyřeší žádným z výše uvedených způsobů, jsou k řešení sporů mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím příslušné obecné soudy České republiky.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od ……….2018 .